298/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 126 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. listopadu 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. října 2015 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

ZÁKON
ze dne 22. října 2015,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje


Čl. I

        Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

        1.  Části první až třetí včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7 a 11 až 14 znějí:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky pro

a)   poskytování podpory regionálnímu rozvoji a s tím související působnost ústředních správních úřadů, krajů a obcí,

b)   koordinaci a realizaci podpory hospodářské, sociální a územní soudržnosti,

c)   činnost evropského seskupení pro územní spolupráci (dále jen „seskupení“) v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie7).


§ 2

Vymezení pojmu

        Pro účely tohoto zákona se regionem rozumí územní celek, vymezený územními obvody krajů a obcí, jehož rozvoj může být podporován podle tohoto zákona.


ČÁST DRUHÁ

PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU