291/2015 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Částka: 120 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 3. listopadu 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. října 2015 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
291

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2015
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením


        Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) k provedení § 35 odst. 2 a § 36 zákona o ochraně veřejného zdraví, podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., k provedení § 6 odst. 2 a § 7 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření (dále jen „nejvyšší přípustné hodnoty“) ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7•1015 Hz pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí, způsob jeho zjišťování, hodnocení expozice, minimální rozsah informací o ochraně zdraví při práci a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výjimky z předmětu úpravy
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Způsob zjišťování expozice
§ 5 - Hodnocení expozice
§ 6 - Minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance při práci s neionizujícím zářením
§ 7 - Minimální rozsah informací poskytnutých zaměstnanci k ochraně zdraví při práci
§ 8 - Obsah technické dokumentace o údajích nezbytných pro ochranu zdraví při zacházení s lasery
§ 9 - Bezpečnostní značky
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Technický předpis
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty ve frekvenčním pásmu od 0 Hz do 300 GHz
Příloha č. 2 - Nejvyšší přípustné hodnoty ultrafialového, viditelného a infračerveného záření nekoherentních (nelaserových) technologických zdrojů
Příloha č. 3 - Nejvyšší přípustné hodnoty záření laseru
Zavřít
MENU