268/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 108 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. října 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. září 2015 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
268

ZÁKON
ze dne 15. září 2015,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích


Čl. I

        Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 se za slova „místní komunikace“ vkládají slova „a jejich tříd“.

        2.  V § 3 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „nebo třídy“.

        3.  V § 3 odst. 3 se za slova „změna kategorie“ vkládají slova „nebo třídy“.

        4.  V § 4 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU