262/2015 Sb.Vyhláška o regulačním výkaznictví

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. října 2015 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 1. října 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
262

VYHLÁŠKA
ze dne 1. října 2015
o regulačním výkaznictví


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.


§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, snížený o

1.   nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,

2.   goodwill,

3.   poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,

4.   nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,

5.   poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

6.   opravné položky k majetku,

7.   oceňovací rozdíl k nabytému majetku,

8.   dlouhodobý finanční majetek,

9.   povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o provozní aktiva držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32,

b)   cenovou lokalitou území stanovené držitelem licence pro jím provozovaná tepelná zařízení zahrnující

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Členění a náležitosti regulačních výkazů
§ 4 - Pravidla pro sestavování regulačních výkazů
§ 5 - Výkaz aktiv a změn aktiv
§ 6 - Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí
§ 7 - Výkaz aktiv a pasiv
§ 8 - Výkaz hospodářského výsledku
§ 9 - Výkaz nákladů
§ 10 - Výkazy investičních výdajů
§ 11 - Výkaz peněžních toků
§ 12 - Výkaz změn energetických zařízení
§ 13 - Výkazy bilanční
§ 14 - Výkazy technické
§ 15 - Výkazy tarifních statistik
§ 16 - Výkaz cenové lokality
§ 17 - Výkaz cen a technických parametrů
§ 18 - Způsob a termíny pro předkládání regulačních výkazů
§ 19 - Předkládání regulačních výkazů provozovatelem lokální distribuční soustavy
§ 20 - Přechodné ustanovení
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam regulačních výkazů
Příloha č. 2 - Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 12 – distribuce elektřiny
Příloha č. 3 - Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 13 – přenos elektřiny
Příloha č. 4 - Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 14 – obchod s elektřinou
Příloha č. 5 - Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 15 – činnosti operátora trhu
Příloha č. 6 - Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 22 – distribuce plynu
Příloha č. 7 - Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 23 – přeprava plynu
Příloha č. 8 - Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 25 – uskladňování plynu
Příloha č. 9 - Regulační výkazy pro držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32 – výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie
Příloha č. 10 - Jednotné odpisové sazby a minimální doba odpisování majetku
Zavřít
MENU