248/2015 Sb.Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Částka: 101 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. října 2015 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 23. září 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
248

VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2015
o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11, § 38b odst. 11, § 38d odst. 6 a § 38e odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik (dále jen „Seznam povinných osob“),

b)   vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,

c)   obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob
§ 3 - Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 4 - Obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok
§ 5 - Způsob provedení zpětného odběru pneumatik
§ 6 - Podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností
§ 7 - Přechodná ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor Návrh na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik
Příloha č. 2 - Vzor Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému
Příloha č. 3 - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
Zavřít
MENU