232/2015 Sb.Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Částka: 096 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. září 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 29. září 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 349/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
232

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. srpna 2015
o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci


        Vláda nařizuje podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 103/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví

a)   obsah a způsob zpracování státní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a vyhodnocení a

b)   obsah a způsob zpracování územní energetické koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její zpracování a pro zpracování zprávy o jejím uplatňování.


§ 2

Státní energetická koncepce

        (1)  Státní energetická koncepce obsahuje

a)   analýzu stávajícího energetického systému státu a stanovení hlavních trendů vývoje energetiky, poptávky po energii, použitelnosti jednotlivých primárních energetických zdrojů, relativního zastoupení jednotlivých primárních a sekundárních zdrojů energie v energetickém systému včetně analýzy možných budoucích změn v tomto zastoupení a problematiky energetické infrastruktury,

b)   analýzu silných a slabých stránek energetiky České republiky a příležitostí a hrozeb pro energetický sektor České republiky,

c)   komplexní rozbor vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících energetiku České republiky v dlouhodobém časovém horizontu,

d)   stanovení vrcholových strategických cílů a cílových hodnot pro celý energetický sektor, včetně procentně vyjádřeného zastoupení jednotlivých zdrojů energie v rámci primárních a sekundárních zdrojů se stanoveným maximem a minimem, kterého může daný zdroj energie v cílovém roce, popřípadě dílčích letech, dosáhnout,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Státní energetická koncepce
§ 3 - Územní energetická koncepce
§ 4 - Obsah a struktura podkladů pro zpracování
§ 5 - Zrušovací ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah a struktura podkladů pro zpracování státní energetické koncepce a jejího vyhodnocení
Příloha č. 2 - Obsah a struktura podkladů pro zpracování územní energetické koncepce a obsah a struktura podkladů pro zpracování zprávy o jejím uplatňování
Zavřít
MENU