230/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. září 2015 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 264/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
230

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 8 a § 7a odst. 6 zákona:

Čl. I

        Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, se mění takto:

        1.  V § 7 se odstavec  1 zrušuje.

Dosavadní odstavce  2 až 5 se označují jako odstavce  1 až 4.

        2.  V § 7 odst. 1 se za slovo „proveditelností“ vkládají slova „alternativních systémů dodávek energie“.

        3.  V § 7 odst. 2 se slova „alternativního systému dodávek energie podle odstavce  1 písm. c)“ nahrazují slovy „soustavy zásobování tepelnou energií“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU