221/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
221

ZÁKON
ze dne 12. srpna 2015,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o účetnictví


Čl. I

        Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „stanoví v souladu s právem Evropské unie1)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie38) a upravuje“ a za slovo „průkaznost“ se vkládají slova „ , rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o účetnictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU