220/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 092 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. září 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
220

ZÁKON
ze dne 12. srpna 2015,
kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů



        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou


Čl. I

        Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 293/2009 Sb. a zákona č. 230/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se za slovo „rozumí“ vkládají slova „činnosti vykonávané Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., (dále jen „exportní pojišťovna“), které souvisejí s vývozem a jsou vykonávány na základě povolení uděleného Českou národní bankou podle § 3a, a to“.

        2.  V § 1 odst. 2 písmeno  h) zní:

„h)   zajišťovací činnost spočívající v přebírání rizik z pojištění podle písmen a), b) a f) sjednaných zahraničními úvěrovými pojišťovnami,“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

        3.  V § 1 odstavec  3 zní:

        „(3)  Podpořeným financováním se pro účely tohoto zákona rozumí krátkodobé a dlouhodobé financování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování a krátkodobé a dlouhodobé poskytování finančních služeb souvisejících s vývozem za podmínek tohoto zákona formou

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU