215/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. září 2015 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 26. srpna 2015 Nabývá účinnosti: 10. září 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství
a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „pohon vozidel městské hromadné dopravy“ nahrazují slovy „provoz plnících stanic určených pro pohon vozidel“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ ; pro účely výpočtu bezpečnostního standardu dodávky plynu se tato skupina dělí na

1.   podskupinu D1 s převažujícím otopovým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici údaj o skutečné spotřebě, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,

2.   podskupinu D2 s převažujícím technologickým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU