206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. srpna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2015 Nabývá účinnosti: 4. září 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
206

ZÁKON
ze dne 23. července 2015
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

PYROTECHNICKÉ VÝROBKY


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) (dále jen „Unie“), upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního prostředí.

        (2)  Tento zákon dále upravuje

a)   práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů pyrotechnických výrobků a osob s odbornou způsobilostí,

b)   výkon státní správy v oblasti pyrotechnických výrobků,

c)   posuzování shody pyrotechnických výrobků.


§ 2

Oblast působnosti

        (1)  Tento zákon se vztahuje na některé pyrotechnické výrobky, jejich skladování a zacházení s nimi.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na

a)   pyrotechnické výrobky, které jsou určeny k nekomerčnímu využití ozbrojenými silami České republiky, ozbrojenými bezpečnostními sbory České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky,

b)   pyrotechnické výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „Úřad“) za účelem jeho činností stanovených v § 52,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PYROTECHNICKÉ VÝROBKY
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Oblast působnosti
§ 3 - Vymezení pojmů
HLAVA II - KATEGORIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
§ 4 - Kategorie pyrotechnických výrobků
§ 5 - Věkové hranice a další omezení
HLAVA III - POSUZOVÁNÍ SHODY A OZNAČOVÁNÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
§ 6 - Předpoklad shody
§ 7 - Postupy posuzování shody
§ 8 - Předkládání pyrotechnických výrobků oznámenému subjektu
§ 9 - Postup oznámeného subjektu
§ 10 - EU prohlášení o shodě
§ 11 - Rejstřík pyrotechnických výrobků
§ 12 - Označování pyrotechnických výrobků a jejich sledovatelnost
§ 13 - Označení pyrotechnických výrobků, které nejsou určeny pro použití ve vozidlech
§ 14 - Označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech
HLAVA IV - OZNAČENÍ CE
§ 15 - Pravidla a podmínky pro připojování označení CE a jiných označení
HLAVA V - HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT
§ 16 - Povinnosti hospodářského subjektu
§ 17 - Povinnosti hospodářského subjektu při vystavování
§ 18 - Povinnosti výrobce
§ 19  
§ 20 - Povinnosti dovozce
§ 21  
§ 22 - Povinnosti distributora
§ 23 - Další povinnosti dovozce a distributora
HLAVA VI - ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY
§ 24 - Prodej pyrotechnických výrobků
§ 25 - Zneškodňování a ničení pyrotechnických výrobků
§ 26 - Obecné požadavky na skladování pyrotechnických výrobků
§ 27 - Skladování v prodejních místnostech a příručních skladech
§ 28 - Skladování ve skladech
§ 29 - Skladování a prodej pyrotechnických výrobků kategorie F1
§ 30 - Výzkum, vývoj a zkoušení
§ 31 - Vystavování pyrotechnických výrobků
§ 32 - Ohňostroje
§ 33 - Ohňostrojná práce
§ 34 - Povolení ohňostrojné práce
§ 35 - Evidence pyrotechnických výrobků použitých při provádění ohňostrojných prací
HLAVA IX - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 36 - Odborná způsobilost
§ 37 - Osvědčení o odborné způsobilosti
§ 38 - Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti
§ 39 - Zdravotní způsobilost pro účely vydání osvědčení o odborné způsobilosti
§ 40 - Zrušení osvědčení o odborné způsobilosti
§ 41 - Seznam osob s odbornou způsobilostí a vydaných a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti
HLAVA X - OZNÁMENÝ SUBJEKT
§ 42 - Oznamování subjektů
§ 43 - Požadavky na oznámené subjekty
§ 44 - Předpoklad shody oznámených subjektů
§ 45 - Dceřiné společnosti a subdodavatelé oznámených subjektů
§ 46 - Žádost o oznámení
§ 47 - Postup oznamování
§ 48 - Změny v oznámeních
§ 49 - Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
§ 50 - Zrušení a změna platnosti vydaného certifikátu
HLAVA XI - STÁTNÍ SPRÁVA
§ 51  
§ 52 - Úřad
§ 53 - Český báňský úřad
§ 54 - Obvodní báňský úřad
HLAVA XII  
§ 55 - Kontrolní orgány
§ 56 - Postup Úřadu při kontrole pyrotechnických výrobků
§ 57 - Ochrana veřejného zájmu
§ 58 - Postup při zjištění nesouladu
§ 59 - Ochranná opatření
§ 60 - Ochranná opatření při důvodném podezření vážného ohrožení bezpečnosti
§ 61 - Informační povinnost při ukládání ochranných opatření
HLAVA XIII - SHROMAŽĎOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
§ 62 - Informační povinnost
HLAVA XIV - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 63 - Přestupky
§ 64 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 65 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA XV - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 66 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
§ 67  
§ 68 - Přechodné ustanovení
§ 69 - Zrušovací ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zbraních
§ 70  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 71  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 72  
§ 73 - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
§ 74  
§ 75 - Zrušovací ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
§ 76  
ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 77  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 78  
Příloha č. 1 - Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků
Příloha č. 2 - Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky
Příloha č. 3 - Druhy pyrotechnických výrobků
Zavřít
MENU