131/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. června 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
131

ZÁKON
ze dne 13. května 2015,
kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna energetického zákona


Čl. I

        Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES .
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna energetického zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 310/2013 Sb.
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIX  
Zavřít
MENU