127/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. června 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 2015 Nabývá účinnosti: 4. června 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
127

ZÁKON
ze dne 13. května 2015,
kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině


Čl. I

        Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, se mění takto:

        1.  § 2 zní:

㤠2

        Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“.

        2.  V § 3 odst. 1 se slova „služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „poskytovatel“)“ zrušují.

        3.  V nadpisu § 12, v § 12, § 16 odst. 4 písm. c), § 22 odst. 2 písm. e) a § 23 odst. 2 písm. e) se slova „škodu“ nahrazují slovy „újmu“.

        4.  V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec  3, který zní:

        „(3)  Výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem pro dětské skupiny do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská hygienická stanice.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU