113/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády

Částka: 047 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. května 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. května 2015 Nabývá účinnosti: 13. května 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
113

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. května 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
a další související nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení
některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády


§ 1

        V § 35 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec  4, který zní:

        „(4)  Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 2 odst. 3 doručit Fondu do 29. května 2015 podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky.“.


§ 2

Přechodné ustanovení

        Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
§ 1  
§ 2 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
§ 3  
§ 4 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
§ 5  
§ 6 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
§ 7  
§ 8 - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
§ 9  
§ 10 - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 11  
§ 12 - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
§ 13  
§ 14 - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 15  
§ 16 - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
§ 17  
§ 18 - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
§ 19  
§ 20 - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Zavřít
MENU