112/2015 Sb.Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. května 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 29. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
112

VYHLÁŠKA
ze dne 29. dubna 2015
o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 32 odst. 4, § 42 odst. 6, § 43 odst. 10, § 44 odst. 4, § 45 odst. 7, § 47 odst. 2 a 8, § 48 odst. 9 a § 54 odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   postup při skládání zkoušky k prokázání odborných znalostí a dovedností, způsob jejího hodnocení a obsah protokolu o průběhu a výsledku zkoušky,

b)   náležitosti plánu výuky a výcviku potřebných pro výkon funkce člena posádky lodě (dále jen „plán výuky a výcviku“) a náležitosti osvědčení o absolvování takové výuky a výcviku,

c)   výčet a charakteristiku zvláštních činností, jejichž výkon je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a ochrany členů posádky lodě nebo námořní plavby na určitých typech lodí a pro zvládání mimořádných situací (dále jen „zvláštní činnosti“),

d)   podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob provedení lékařské prohlídky, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku a vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Postup při skládání zkoušky
§ 3 - Hodnocení zkoušky
§ 4  
§ 5 - Obsah protokolu o průběhu a výsledku zkoušky
§ 6 - Náležitostí plánu výuky a výcviku a náležitosti osvědčení o jejich absolvování
§ 7 - Zvláštní činnosti
§ 8 - Charakteristika zvláštních činností
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Podmínky zdravotní způsobilosti
§ 12 - Lékařská prohlídka
§ 13  
§ 14 - Posuzování zdravotní způsobilosti
§ 15 - Náležitosti lékařského posudku
§ 16 - Osvědčení o zdravotní způsobilosti
§ 17 - Vzory průkazů způsobilosti
§ 18 - Uznání průkazů způsobilosti
§ 19 - Zápisy do námořnické knížky
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Vzor námořnické knížky
§ 25 - Kapitánský slib
§ 26 - Přechodné ustanovení
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti plánu výuky a výcviku
Příloha č. 2 - Náležitosti osvědčení o absolvování výuky a výcviku
Příloha č. 3 - Podmínky zdravotní způsobilosti
Příloha č. 4 - Vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti
Příloha č. 5 - Vzory průkazů způsobilosti
Příloha č. 6 - Vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti
Příloha č. 7 - Obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a anglického jazyka
Příloha č. 8 - Vzor potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti
Příloha č. 9 - Vzor námořnické knížky
Zavřít
MENU