93/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. června 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se slova „Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví“ nahrazují slovy „Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU