93/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. června 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. července 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


93

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 se slova Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví nahrazují slovy Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

2

V § 3 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

a

skupina 1 zahrnuje látky a směsi, jejichž definice je uvedena v čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 1272/2008 7) a které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle následujících tříd fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví, stanovených v částech 2 a 3 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 :

1

nestabilní výbušniny nebo výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5,

2

hořlavé plyny kategorie 1 a 2,

3

oxidující plyny kategorie 1,

4

hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2,

5

hořlavé kapaliny kategorie 3, je-li nejvyšší dovolená teplota vyšší než bod vzplanutí,

6

hořlavé tuhé látky kategorie 1 a 2,

7

samovolně reagující látky a směsi typů A až F,

8

samozápalné kapaliny kategorie 1,

9

samozápalné tuhé látky kategorie 1,

10

látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2 a 3,

11

oxidující kapaliny kategorie 1, 2 a 3,

12

oxidující tuhé látky kategorie 1, 2 a 3,

13

organické peroxidy typů A až F,

14

akutní orální toxicita kategorie 1 a 2,

15

akutní dermální toxicita kategorie 1 a 2,

16

akutní inhalační toxicita kategorie 1, 2 a 3,

17

toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kategorie 1;

skupina 1 zahrnuje rovněž látky a směsi obsažené v tlakových zařízeních s nejvyšší dovolenou teplotou TS, která přesahuje bod vzplanutí tekutiny,

3

V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo tekutiny nahrazuje slovy látky a směsi.

4

V § 3 odst. 3 se slova vyšší skupinu nahrazují slovy nejvyšší kategorii.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Zavřít
MENU