86/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. dubna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. června 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
86

ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení


Čl. I

        Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 193/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V nadpisu části první se slova „ , VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT“ nahrazují slovy „A VĚCÍ“.

        2.  Za nadpis části první se vkládá označení a nadpis nové hlavy I, které znějí:

„HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ“.

        3.  § 1 zní:

㤠1

        (1)  Tento zákon stanoví postup při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo jeho určené části pro účely výkonu trestu nebo uspokojení nároku poškozeného v trestním řízení a při správě takového majetku, jakož i při správě věcí a náhradních hodnot vydaných, odňatých nebo jinak zajištěných v trestním řízení (dále jen „majetek“).

        (2)  Podle tohoto zákona se postupuje i při výkonu rozhodnutí o zajištění majetku vydaného v rámci mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních pro účely uvedené v odstavci  1 a při správě majetku zajištěného podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU