84/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. dubna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. května 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
84

ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních pobídkách


Čl. I

        Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.“.

        2.  V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 4 slovo „nebo“ zrušuje.

        3.  V § 1a odst. 1 písm. a) se na konci bodu 5 doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

    „6.
osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem23),
_______________________________
23)
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.“.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU