80/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. dubna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. března 2015 Nabývá účinnosti: 2. května 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
80

ZÁKON
ze dne 18. března 2015,
kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o léčivech

        V § 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 70/2013 Sb., se na konci textu odstavce  5 doplňují slova „ , nestanoví-li zákon jinak“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

        Státní ústav pro kontrolu léčiv převede z prostředků účtu vedeného podle § 112 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na příjmový účet státního rozpočtu České republiky, zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví, v roce 2015 částku ve výši 1 700 000 000 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o léčivech
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU