77/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. dubna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. května 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

ZÁKON
ze dne 19. března 2015,
kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních


Čl. I

        Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu.“.

        2.  V § 213 odst. 2 větě první se za slova „při zjednodušeném předání nejpozději do 10 dnů od“ vkládají slova „právní moci“.

        3.  V § 251 odst. 1 se za slovo „slibem“ vkládají slova „ , předběžným opatřením“.

        4.  V části páté se doplňuje hlava X, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 39 až 42 zní:


„HLAVA X

EVROPSKÝ OCHRANNÝ PŘÍKAZ


Díl 1
Společná ustanovení

§ 340

Působnost

        (1)  Ustanovení této hlavy se užijí na zajištění pokračování ochrany před trestnou činností na základě evropského ochranného příkazu na území

a)   jiného členského státu, pokud byla určité osobě poskytnuta ochranným příkazem vydaným v trestním řízení vedeném v České republice, nebo

b)   České republiky, pokud byla určité osobě poskytnuta ochranným příkazem vydaným v trestním řízení vedeném v jiném členském státu.

        (2)  Podle této hlavy se postupuje ve vztahu k jiným členským státům, pro které je závazný právní předpis Evropské unie upravující evropský ochranný příkaz39).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o obětech trestných činů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU