74/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Částka: 036 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat


        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

§ 2

Opatření dobré životní podmínky zvířat

        Opatření dobré životní podmínky zvířat jsou tvořena těmito podopatřeními:

a)   zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic“),

b)   zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic“),

c)   zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti (dále jen „podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy“),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 3 - Žadatel o poskytnutí dotace
§ 4 - Aktivní zemědělec
§ 5 - Žádost o poskytnutí dotace
§ 6 - Podmínky poskytnutí dotace
§ 7 - Osvědčení parametrů
§ 8 - Hlášení stavu prasat do integrovaného zemědělského registru
§ 9 - Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
§ 10 - Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
§ 11 - Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
§ 12 - Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat
§ 13 - Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata
§ 14 - Nahrazování zvířat
§ 15 - Oznámení o převodu obchodního závodu
§ 16 - Výše dotace
§ 17 - Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a snížení nebo neposkytnutí dotace
§ 18 - Vrácení dotace
§ 19 - Společná ustanovení
§ 20 - Zaokrouhlování
§ 21 - Účinnost
Příloha č. 1 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Příloha č. 2 - Seznam nezemědělských činností pro posouzení podmínky aktivního zemědělce
Příloha č. 3 - Vzor evidence regulace nežádoucího hmyzu podle § 10 odst. 2 písm. e)
Příloha č. 4 - Vzor evidence o pobytu suchostojných krav v objektu s přístupem do výběhu podle § 11 odst. 3 písm. c)
Příloha č. 5 - Vzor evidence o zapouštění prasniček podle § 12 odst. 2 písm. d)
Příloha č. 6 - Vzor evidence o turnusovém provozu prasnic podle § 12 odst. 4 písm. b) a o kontrole, případně ošetření spárků prasnic § 12 odst. 4 písm. d)
Příloha č. 7 - Vzor evidence odstavených selat podle § 13 odst. 2 písm. d), včetně označení jednotlivých sekcí určených pro jejich chov podle § 13 odst. 2 písm. c)
Zavřít
MENU