67/2015 Sb.Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. dubna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 1. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 1. května 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
67

VYHLÁŠKA
ze dne 1. dubna 2015
o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 6, § 18 odst. 3, § 22 odst. 4, § 24 odst. 4, § 29e odst. 3, § 29f odst. 3, § 29i odst. 2, § 29j odst. 3, § 29k, § 30a odst. 8 a § 30b odst. 7 zákona:ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ A UŽITÍ
VODNÍ CESTY


§ 1

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   plavidlem s vlastním pohonem plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem, s výjimkou plavidla, jehož strojní pohon je používán pouze pro manévry a snadnější vedení při vlečení nebo tlačení,

b)   stojícím plavidlem plavidlo, které je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu,

c)   plujícím plavidlem plavidlo, které není přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé,

d)   nasedlým plavidlem plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu,

e)   zastavením pro plující plavidlo stav, při kterém plavidlo stojí ve vztahu ke břehu.


§ 2

Vůdce sestavy plavidel

        Vůdce sestavy plavidel se určuje takto:

a)   je-li v sestavě plavidel pouze jedno plavidlo s vlastním pohonem, vůdcem sestavy je vůdce tohoto plavidla,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ A UŽITÍ VODNÍ CESTY
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Vůdce sestavy plavidel
§ 3 - Kormidlování plavidla
§ 4 - Zatížení a bezpečné rozmístění nákladu, obsazení plavidla cestujícími
§ 5 - Vodní stav ohrožující bezpečnost plavby
§ 6 - Nejvyšší povolené rozměry plavidel a sestav plavidel
§ 7 - Nejvyšší povolené rychlosti plavby
ČÁST DRUHÁ - POZNÁVACÍ ZNAKY, PONOROVÉ STUPNICE A NÁKLADOVÉ ZNAČKY PLAVIDEL
§ 8 - Poznávací znaky plavidel s výjimkou malých plavidel
§ 9 - Poznávací znaky malých plavidel
§ 10 - Označení kotev
§ 11 - Nákladové značky a ponorové stupnice
ČÁST TŘETÍ - OPTICKÉ SIGNÁLY NA PLAVIDLECH
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 12 - Rozsah použití
§ 13 - Tabule, vlajky, plamence
§ 14 - Válce, balóny, kužele a dvojité kužele
§ 15 - Světla
§ 16 - Nouzová světla
HLAVA II - NOČNÍ A DENNÍ SIGNALIZACE
Díl 1 - Signalizace plujících plavidel
§ 17 - Signalizace samostatně plujících plavidel s vlastním pohonem
§ 18 - Signalizace plujících vlečných sestav
§ 19 - Signalizace plujících tlačných sestav
§ 20 - Signalizace plujících bočně svázaných sestav
§ 21 - Signalizace plavidel plujících pomocí plachet
§ 22 - Signalizace plujících malých plavidel
§ 23 - Signalizace plujících plavidel přepravujících nebezpečné věci
§ 24 - Signalizace plavidel, na kterých je povoleno přepravovat více než 12 cestujících, a jejichž maximální délka nepřesahuje 20 m
§ 25 - Signalizace plujících převozních lodí
§ 26 - Signalizace plavidel, která mají přednost při proplouvání
§ 27 - Signalizace plavidel, která ztratila manévrovací schopnost
§ 28 - Signalizace plujících plovoucích těles a plovoucích zařízení
Díl 2 - Signalizace za stání
§ 29 - Signalizace stojících plavidel
§ 30 - Signalizace stojících plavidel přepravujících nebezpečné věci
§ 31 - Signalizace převozních lodí stojících na svém stanovišti u břehu
§ 32 - Signalizace stojících plovoucích těles a plovoucích zařízení
§ 33 - Signalizace sítí nebo jiného rybolovného zařízení stojících plavidel
§ 34 - Signalizace plovoucích strojů, které vykonávají práci na vodní cestě, jakož i nasedlých nebo potopených plavidel
§ 35 - Signalizace kotev, které mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu
HLAVA III - DOPLŇKOVÁ A ZVLÁŠTNÍ SIGNALIZACE
§ 36 - Doplňková signalizace plavidel
§ 37 - Zvláštní signalizace na plavidle
§ 38 - Zvláštní signalizace ochrany před vlnobitím
§ 39 - Signály v nouzi
§ 40 - Signalizace zákazu vstupu
§ 41 - Signalizace zákaz kouření
§ 42 - Signalizace omezení bočního stání
§ 43 - Signalizace plavidel s omezenou možností manévrování
§ 44 - Signalizace plavidel při rybolovu
§ 45 - Signalizace plavidel zajišťujících činnost pod vodní hladinou
§ 46 - Signalizace plavidel použitých při zneškodňování výbušnin
§ 47 - Doplňková signalizace plavidel lodivodské služby
ČÁST ČTVRTÁ - ZVUKOVÉ SIGNÁLY, RADIOKOMUNIKAČNÍ A NAVIGAČNÍ ZAŘÍZENÍ
HLAVA I - ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
§ 48 - Obecná ustanovení
§ 49 - Používání zvukových signálů
§ 50 - Signály v nouzi
HLAVA II - RADIOTELEFONNÍ A JINÉ ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PLAVBY A ZPŮSOB JEJICH UŽÍVÁNÍ
§ 51 - Radiotelefonní zařízení
§ 52 - Radiolokátor
§ 53 - Automatický identifikační systém ve vnitrozemské plavbě
ČÁST PÁTÁ - PLAVEBNÍ ZNAČENÍ
§ 54 - Signální znaky a světelné signály vydávané zařízením umístěným mimo plavidlo
§ 55 - Značení plavební dráhy
§ 56 - Jiné signální znaky a značení
ČÁST ŠESTÁ - ZPŮSOB A POSTUPY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PLAVBĚ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 57 - Obecná pravidla
§ 58 - Nehoda a nasednutí plavidla
HLAVA II - KŘÍŽENÍ SMĚRŮ, POTKÁVÁNÍ A PŘEDJÍŽDĚNÍ
Díl 1 - Křížení
§ 59 - Křížení směrů plavby
Díl 2 - Potkávání
§ 60 - Základní pravidla potkávání
§ 61 - Odchylky od základních pravidel potkávání
§ 62 - Potkávání v úžinách
§ 63 - Potkávání v úsecích vodní cesty vyznačených příslušnými signálními znaky
§ 64 - Zvláštní přednost při potkávání nebo křížení
Díl 3 - Předjíždění
§ 65 - Základní pravidla předjíždění
§ 66 - Předjíždění
§ 67 - Předjíždění v úsecích vodní cesty vyznačených příslušnými signálními znaky
HLAVA III - DALŠÍ PRAVIDLA PRO PLAVBU
§ 68 - Přikázaný směr plavby
§ 69 - Obraty plavidel
§ 70 - Odplouvání
§ 71 - Křížení vodní cesty, vplouvání do přístavních bazénů a přítoků a vyplouvání z nich
§ 72 - Přibližování
§ 73 - Vlečení kotev, lan a řetězů
§ 74 - Zabezpečení ochrany před vlnobitím a sáním
§ 75 - Použití plavidel v sestavě plavidel a její vedení
§ 76 - Proplouvání v blízkosti plovoucích strojů v chodu, nasedlých nebo potopených plavidel a plavidel se sníženou možností manévrování
HLAVA IV - PŘEVOZNÍ LODĚ
§ 77  
HLAVA V - PROPLOUVÁNÍ POD MOSTY, PŘES JEZY A PLAVEBNÍMI KOMORAMI
Díl 1 - Proplouvání pod mosty a přes jezy
§ 78 - Obecná ustanovení pro proplouvání pod mosty a přes jezy
§ 79 - Proplouvání pod pevnými mosty
§ 80 - Proplouvání pohyblivými mosty
§ 81 - Proplouvání přes jezy
Díl 2 - Proplouvání plavebními komorami
§ 82  
§ 83 - Vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich
§ 84 - Přednost při proplavení plavebními komorami
§ 85 - Doplňující ustanovení o pravidlech provozu v obvodu plavebních komor
HLAVA VI - PLAVBA ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI A PLAVBA S POMOCÍ RADIOLOKÁTORU
§ 86 - Obecná pravidla pro plavbu za snížené viditelnosti, používání radiolokátoru
§ 87 - Zvukové signály za stání
§ 88 - Plavidla plující s pomocí radiolokátoru
§ 89 - Plavidla plující bez pomoci radiolokátoru
HLAVA VII - STÁNÍ
§ 90 - Obecné zásady stání
§ 91 - Zákaz státní
§ 92 - Kotvení
§ 93 - Vyvazování
§ 94 - Místa stání
§ 95 - Vyhrazení stání pro některé druhy plavidel
§ 96 - Stání v případech přeprav nebezpečných věcí
§ 97 - Hlídka a dohled
§ 98 - Šířky stání plavidel
§ 99 - Signál „nepřibližovat se“
ČÁST SEDMÁ - REKREAČNÍ ČINNOSTI
§ 100 - Plavba na plováku s plachtou nebo s využitím tažného draka
§ 101 - Vodní lyžování a obdobné činnosti provozované ve vleku za plavidlem
§ 102 - Způsob označení vymezené vodní plochy plavebním značením
§ 103 - Bezpečné vzdálenosti koupajících se osob od plavidel
§ 104 - Způsob bezpečnostního označení místa ponoru potápějící se osoby
ČÁST OSMÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
§ 105  
ČÁST DEVÁTÁ - PŮJČOVNY MALÝCH PLAVIDEL
§ 106 - Obsahové náležitosti provozního řádu půjčovny malých plavidel, seznamu plavidel půjčovny a příručky uživatele
§ 107 - Zrušovací ustanovení
§ 108 - Účinnost
Příloha č. 1 - Nejvyšší povolené hodnoty délky a šířky plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty
Příloha č. 2 - Nejvyšší povolené hodnoty ponoru plavidla pro jednotlivé úseky vodní cest
Příloha č. 3 - Nejvyšší povolená hodnota výšky pevného bodu plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé úseky vodní cesty
Příloha č. 4 - Písmenný kód státu domovského přístavu nebo místa registrace plavidel
Příloha č. 5 - Optická signalizace plavidel
Příloha č. 6 - Zvuková signalizace
Příloha č. 7 - Signální znaky pro řízení plavby na vodní cestě
Příloha č. 8 - Značení plavební dráhy
Zavřít
MENU