54/2015 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Částka: 027 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 26. května 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. března 2015
o technických požadavcích na zdravotnické prostředky


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“) k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona o technických požadavcích na výrobky a podle § 96 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“) k provedení § 5 písm. l) a § 6 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotnických prostředcích:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na stanovené výrobky.

        (2)  Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona o technických požadavcích na výrobky zdravotnické prostředky a jejich příslušenství.

        (3)  Toto nařízení se nevztahuje na

a)   diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a jejich příslušenství,

b)   aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   podskupinou zdravotnických prostředků soubor zdravotnických prostředků majících společné oblasti určeného účelu nebo společnou technologii,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Obecné zásady
§ 4 - Postupy posuzování shody
§ 5 - Zvláštní postup pro systémy a soupravy zdravotnických prostředků a pro provádění sterilizace
§ 6 - Označení CE
§ 7 - Uvedení na trh a do provozu
§ 8 - Notifikovaná osoba
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Základní požadavky
Příloha č. 2 - ES prohlášení o shodě
Příloha č. 3 - ES Přezkoušení typu
Příloha č. 4 - ES ověřování
Příloha č. 5 - ES prohlášení o shodě
Příloha č. 6 - ES prohlášení o shodě
Příloha č. 7 - ES prohlášení o shodě
Příloha č. 8 - Prohlášení o zdravotnických prostředcích pro zvláštní účely
Příloha č. 9 - Klasifikační pravidla
Příloha č. 10 - Kritéria na notifikovanou osobu
Zavřít
MENU