41/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. března 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. února 2015 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
41

ZÁKON
ze dne 10. února 2015,
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu


Čl. I

        Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se slova „louky, pastviny (dále jen „zemědělská půda“)“ nahrazují slovy „trvalé travní porosty“ a slova „(dále jen „půda dočasně neobdělávaná“)“ se nahrazují slovy „(dále jen „zemědělská půda“)“.

        2.  V § 1 odst. 3 se slova „ochranné terasy proti erozi“ nahrazují slovy „technická protierozní opatření“.

        3.  Nadpis části II zní: „ZMĚNA VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ZÁSADY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY“.

        4.  § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18 a 28 znějí:

㤠2

Změna využití zemědělské půdy

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU