39/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. března 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. února 2015 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
39

ZÁKON
ze dne 10. února 2015,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí


Čl. I

        Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:

„g)   navazujícím řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a), které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona,

h)   veřejností jedna nebo více osob,

i)    dotčenou veřejností

1.   osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU