24/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. února 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
24

ZÁKON
ze dne 20. ledna 2015,
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Čl. I

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

        Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22 až 24 znějí:


„Dotace a návratná finanční výpomoc
§ 10a

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
Čl. I - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU