11/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. ledna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 1. března 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích
na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,
ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 27a odst. 6 a § 27b odst. 9 písm. a) až c) zákona:


Čl. I

        Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.


Čl. II

        Část první vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

„n)   údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři, včetně termínu jejich předložení,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU