8/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. ledna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 7. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 1. února 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
8

VYHLÁŠKA
ze dne 7. ledna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 4 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb. a vyhlášky č. 58/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 16 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Přístupnost musí být zajištěna stavebnětechnickým řešením nebo zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, a pokud to není možné, lze přístupnost zabezpečit též organizačním opatřením.“.

        2.  V § 16 se na konci odstavce  1 doplňují věty „Nástupiště železničních stanic a zastávek se označují jednotným způsobem. Na nástupištích o délce 100 m a více a zároveň s výškou nástupní hrany 550 a 380 mm nad spojnicí temen kolejnic musí být vyznačeny sektory.“.

        3.  V § 21 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena  a) až g).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU