355/2014 Sb.Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Částka: 142 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
355

ZÁKON
ze dne 18. prosince 2014
o působnosti orgánů Celní správy České republiky
v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje působnost orgánů Celní správy České republiky (dále jen „celní správa“) v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, a to k výkonu

a)   opatření v součinnosti s osobou, která je oprávněna vymáhat právo duševního vlastnictví,

b)   dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

        (2)  Působnost podle odstavce  1 je vykonávána

a)   na vnitrostátním trhu,

b)   při celním dohledu, a to v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující působnost celních orgánů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví1) (dále jen „nařízení Evropské unie“).


§ 2

Výkon působnosti

        (1)  Působnost podle tohoto zákona vykonávají celní úřady.

        (2)  Celní úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen „určený celní úřad“) je místně příslušný ve věcech rozhodnutí o žádosti o přijetí opatření.

§ 3

Zboží na vnitrostátním trhu

        Zbožím na vnitrostátním trhu se pro účely tohoto zákona rozumí zboží, které

a)   se nachází na území České republiky a

b)   nepodléhá na celním území Evropské unie celnímu dohledu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výkon působnosti
§ 3 - Zboží na vnitrostátním trhu
§ 4 - Pojmy
§ 5 - Zákaz nakládání se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví
ČÁST DRUHÁ - OPATŘENÍ NA VNITROSTÁTNÍM TRHU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 6 - Opatření na vnitrostátním trhu
HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH OPATŘENÍ NA VNITROSTÁTNÍM TRHU
§ 7 - Žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu
§ 8 - Rozhodnutí o žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu
§ 9 - Změna rozhodnutí pro vnitrostátní trh
§ 10 - Zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh na návrh
§ 11 - Zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh z moci úřední
§ 12 - Povinnosti držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh
HLAVA III - ZADRŽENÍ ZBOŽÍ NA VNITROSTÁTNÍM TRHU A SOUVISEJÍCÍ POSTUPY
§ 13 - Zadržení zboží
§ 14 - Nakládání se zadrženým zbožím
§ 15 - Postup po zadržení zboží na základě rozhodnutí pro vnitrostátní trh
§ 16 - Postup po zadržení zboží v ostatních případech
§ 17 - Prověření zadrženého zboží a odběr jeho vzorků
HLAVA IV - ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ O ZNIČENÍ ZBOŽÍ
§ 18 - Vyjádření ke zničení zboží ve zjednodušeném řízení
§ 19 - Zničení zboží ve zjednodušeném řízení
§ 20 - Postup v případě nezničení zboží ve zjednodušeném řízení
ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ PŘI CELNÍM DOHLEDU
§ 21 - Změna rozhodnutí, která se netýká práv duševního vlastnictví
§ 22 - Zadržení zboží a pozastavení propuštění zboží
§ 23 - Zničení zboží
§ 24 - Jistota
§ 25 - Nová jistota
§ 26 - Rozhodnutí soudu ve věci
§ 27 - Použití jistoty při neporušení práva duševního vlastnictví
§ 28 - Použití jistoty poskytnuté složením částky při porušení práva duševního vlastnictví
§ 29 - Použití jistoty poskytnuté bankovní zárukou při porušení práva duševního vlastnictví
§ 30 - Nemožnost použití jistoty poskytnuté složením částky
ČÁST ČTVRTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - PŘESTUPKY
§ 31 - Přestupky na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
§ 32 - Přestupky na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí
HLAVA II - SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
§ 33 - Správní delikty na úseku dozoru nad dodržováním povinností a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
§ 34 - Správní delikty na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí
§ 35 - Správní delikty na úseku bezúplatného převodu padělků
HLAVA III - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI
§ 36 - Propadnutí věci
§ 37 - Zabrání věci
§ 38 - Společná ustanovení o propadlých a zabraných věcech
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM
§ 39 - Zahájení řízení o správním deliktu
§ 40 - Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby
§ 41 - Příslušnost k projednání správního deliktu
§ 42 - Splatnost pokuty a určení příjmu z pokut
ČÁST PÁTÁ - BEZÚPLATNÝ PŘEVOD PADĚLKŮ K HUMANITÁRNÍM ÚČELŮM
§ 43 - Bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům
§ 44 - Přejímající organizace
§ 45 - Povinnosti přejímající organizace při nakládání s padělky
§ 46 - Úprava padělků převedených k humanitárním účelům
§ 47 - Evidence padělků
§ 48 - Prověřování plnění povinností přejímající organizací a následky jejich porušení
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 49 - Náhrada nákladů
§ 50 - Odkladný účinek odvolání
§ 51 - Námitka proti zadržení zboží nebo pozastavení jeho propuštění
§ 52 - Bezdlužnost
§ 53 - Spolupráce s orgánem příslušným k výkonu dozoru podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 54 - Zmocňovací ustanovení
§ 55 - Přechodná ustanovení
§ 56 - Zrušovací ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 57  
Zavřít
MENU