348/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 19. května 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


348

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, se mění takto:

1

V příloze části B. bodě a. se slova jedno heslo platné jeden rok nahrazují slovy jeden přístup platný 6 měsíců.

2

V příloze části B. bod c. zní:

c. k individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů a k individuálnímu tisku, jeden přístup platný 6 měsíců:
1. tisk do 50 stran včetně 1 500,-
2. tisk do 200 stran včetně 2 500,-
3. tisk do 1000 stran včetně 3 500,-
možnost dokoupení tisku:
1. do 50 stran včetně 500,-
2. do 200 stran včetně 1 500,-
3. do 1000 stran včetně 2 500,-

Čl. II

Přechodné ustanovení

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Zavřít
MENU