341/2014 Sb.Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka: 134 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 19. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
341

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2014
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška se použije na právní vztahy v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování technické způsobilosti vozidel kategorií L, T, C a R1).

        (2)  Seznam plných názvů směrnic Evropské unie použitých v této vyhlášce, včetně číselného označení základní směrnice a číselného označení posledního pozměňovacího právního předpisu, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   tažným vozidlem motorové vozidlo spojené s přípojným vozidlem,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ ZNAKY TYPU A KATEGORIE VOZIDEL
§ 3 - Základní znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí pro jednotlivé kategorie vozidel (K § 2 odst. 10 zákona)
§ 4 - Základní znaky pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků (K § 2 odst. 11 zákona)
§ 5 - Typ konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které lze schválit nezávisle na vozidle (K § 2 odst. 6 a 7 zákona)
§ 6 - Kategorie silničních a zvláštních vozidel (K § 2 odst. 8 zákona, § 3 odst. 4 zákona)
ČÁST TŘETÍ - SCHVALOVÁNÍ TYPU
§ 7 - Silniční vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie (K § 16 odst. 9 zákona)
§ 8 - Technické požadavky pro silniční vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky (K § 16 odst. 9 zákona)
§ 9 - Harmonizované technické požadavky pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky (K § 16 odst. 9 zákona)
§ 10 - Mezinárodní technické požadavky pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky (K § 16 odst. 9 zákona)
§ 11 - Způsob zajištění shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem (K § 16 odst. 9 zákona)
§ 12 - Nejvyšší počet vozidel v malé sérii (K § 16 odst. 9 zákona)
§ 13 - Rozsah a obsah technické dokumentace (K § 17 odst. 7 zákona)
§ 14 - Způsob ověření shody výroby (K § 19 odst. 2 zákona)
§ 15 - Náležitosti sdělení výsledku ověření shody výroby (K § 19 odst. 2 zákona)
§ 16 - Rozsah a způsob ověření technických požadavků, harmonizovaných technických požadavků a mezinárodních technických požadavků (K § 20 odst. 4 zákona)
§ 17 - Způsob určení počtu silničních vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro účely ověření technických požadavků, harmonizovaných technických požadavků a mezinárodních technických požadavků (K § 20 odst. 4 zákona)
§ 18 - Osvědčení o schválení typu (K § 21 odst. 4 zákona)
§ 19 - Schvalovací dokumentace typu (K § 21 odst. 4 zákona, § 24 odst. 5 zákona)
§ 20 - Prohlášení o shodě (K § 23 odst. 4 zákona)
§ 21 - Značka schválení typu (K § 23 odst. 4 zákona)
§ 22 - Nejvyšší počet vozidel, která lze uvést na trh po pozbytí platnosti schválení typu (K § 26 odst. 4 zákona)
ČÁST ČTVRTÁ - TECHNICKÉ ZKUŠEBNY A ZKUŠEBNÍ STANICE
§ 23 - Technické zkušebny (K § 27 odst. 6 zákona)
§ 24 - Zkušební stanice (K § 72 odst. 3 zákona)
§ 25 - Kontrolní technik (K § 72 odst. 3 zákona)
§ 26 - Druh a výše úhrady (K § 87 zákona)
ČÁST PÁTÁ - VÝROBCE A AKREDITOVANÝ ZÁSTUPCE
§ 27 - Elektronická evidence prohlášení o shodě a způsob předávání technických údajů [K § 28 odst. 1 písm. p), § 28d zákona]
ČÁST ŠESTÁ - JEDNOTLIVÁ VÝROBA A PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA
§ 28 - Jednotlivá výroba silničního vozidla (K § 31 odst. 1, § 33 odst. 2 zákona)
§ 29 - Přestavba vozidla (K § 74 odst. 1, § 74 odst. 2 zákona)
§ 30 - Povolení přestavby (K § 74 odst. 1, § 74 odst. 2 zákona)
ČÁST SEDMÁ - VÝBAVA
§ 31 - Požadavky na konstrukci a stav výbavy (K § 76 odst. 1 zákona)
§ 32 - Výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje (K § 76 odst. 1 zákona)
ČÁST OSMÁ - ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA
§ 33 - Technické požadavky na konstrukci a stav zvláštního vozidla (K § 78 odst. 1 zákona)
ČÁST DEVÁTÁ - SPOJITELNOST A NEJVĚTŠÍ POVOLENÉ HMOTNOSTI A ROZMĚRY
§ 34 - Spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla a souprav (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
§ 35 - Spojitelnost jízdních souprav (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
§ 36 - Technické požadavky pro provoz jízdních souprav (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
§ 37 - Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
§ 38 - Hmotnosti vyžadované pro provoz na pozemních komunikacích (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
§ 39 - Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
ČÁST DESÁTÁ - ZÁVADY NA VOZIDLE
§ 40 - Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ, ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ A ÚČINNOST
§ 41 - Přechodné ustanovení
§ 42 - Zrušovací ustanovení
§ 43 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam směrnic Evropské unie
Příloha č. 2 - Kategorie silničních a zvláštních vozidel
Příloha č. 3 - Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií M, N, O
Příloha č. 4 - Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií L
Příloha č. 5 - Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy
Příloha č. 6 - Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií T, C, R, S
Příloha č. 7 - Vzory jednotlivých dokladů a osvědčení
Příloha č. 8 - Značka schválení typu vozidla pro neharmonizované schválení
Příloha č. 9 - Způsob a forma předávání údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel
Příloha č. 10 - Požadavky pro jednotlivě vyrobená vozidla
Příloha č. 11 - Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem
Příloha č. 12 - Technické požadavky na konstrukci a stav povinné výbavy
Příloha č. 13 - Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií SS, SN, Z
Zavřít
MENU