336/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
336

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o investičních společnostech
a investičních fondech


Čl. I

        Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 větě druhé se slova „ve znění směrnice“ nahrazují slovy „ve znění směrnic“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „a 2013/14/EU “, na konci textu věty poslední se doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU “ a na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňuje věta „Čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (přepracované znění).“.

        2.  V poznámce pod čarou č. 2 věty třetí až sedmá se nahrazují větami:

„Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU , pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU