334/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
334

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o auditorech

        Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“, slova „postavení a činnost“ se nahrazují slovy „práva a povinnosti“ a slovo „ , postavení“ se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/30/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS .“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o auditorech
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU