332/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
332

ZÁKON
ze dne 9. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vojácích z povolání


Čl. I

        Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona č. 122/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

        2.  V § 5 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

        3.  V § 5 odst. 4 se slovo „měnit“ nahrazuje slovem „prodloužit“.

        4.  V § 5 se na konci odstavce  4 doplňuje věta „Zkrátit dobu trvání služebního poměru může služební orgán pouze na žádost vojáka, a to ze závažných osobních nebo sociálních důvodů, kterými se rozumí zejména osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni  I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV podle zákona o sociálních službách51), pokud žije s vojákem ve společné domácnosti a tuto péči jí nemůže poskytovat jiný člen rodiny vojáka; podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU