331/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
331

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních


Čl. I

        Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 201/2014 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS , ve znění směrnice Rady 2013/61/EU ze dne 17. prosince 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES , pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a zejména Mayotte.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o lihu
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 308/2013 Sb.
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU