330/2014 Sb.Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 18. prosince 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 105/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 6. dubna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
330

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014
o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon v návaznosti na mezinárodní smlouvu upravuje výměnu informací, která zahrnuje

a)   shromažďování informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických českými finančními institucemi a jejich oznamování správci daně,

b)   předávání informací o finančních účtech daňových rezidentů Spojených států amerických kontaktním místem kontaktnímu místu Spojených států amerických,

c)   přijímání informací o finančních účtech daňových rezidentů České republiky ve Spojených státech amerických kontaktním místem od kontaktního místa Spojených států amerických a

d)   povinnosti související s platbami neúčastnícím se finančním institucím.

        (2)  Zákon dále upravuje sankce za porušení povinností stanovených finančním institucím.

        (3)  Mezinárodní smlouvou se pro účely tohoto zákona rozumí Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která je součástí právního řádu České republiky.


§ 2

Pojmy

        Pokud jsou pojmy použité v tomto zákoně vymezeny mezinárodní smlouvou, mají význam daný mezinárodní smlouvou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
§ 3 - Vztah k jiným právním předpisům
§ 4 - Správce daně
§ 5 - Procesní postavení finanční instituce
ČÁST DRUHÁ - SHROMAŽĎOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ O FINANČNÍCH ÚČTECH
HLAVA I - PO VINNOST ZÍSKAT IDENTIFIKAČNÍ ČÍSL O
§ 6 - Žádost o identifikační číslo
HLAVA II - PROVĚŘOVACÍ A ZJIŠŤOVACÍ POVINNOST
§ 7 - Prověřování
§ 8 - Zjišťování
§ 9 - Povinnost součinnosti
§ 10 - Uchovávání dokladů
HLAVA III - OZNAMOVACÍ POVINNOST
§ 11 - Oznámení
§ 12 - Lhůta pro podání oznámení
§ 13 - Způsob podání oznámení
HLAVA IV - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ FINANČNÍ INSTITUCE
§ 14 - Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
ČÁST TŘETÍ - PŘEDÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ O FINANČNÍCH ÚČTECH
HLAVA I - PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
§ 15 - Postup správce daně
§ 16 - Postup ústředního kontaktního orgánu
HLAVA II - PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ
§ 17 - Postup ústředního kontaktního orgánu
ČÁST ČTVRTÁ - PLATBY NEÚČASTNÍCÍM SE FINANČNÍM INSTITUCÍM
§ 18 - Povinnosti při platbě neúčastnící se finanční instituci
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Dříve existující finanční účty
§ 20 - Zvláštní oznamovací povinnost
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Zavřít
MENU