319/2014 Sb.Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

Částka: 128 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. prosince 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 24. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
319

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. listopadu 2014
o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí
postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:ČÁST PRVNÍ

POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ FORMOU ÚVĚRŮ NA OBNOVU OBYDLÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěrů poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   živelní pohromou

1.   situace vzniklá v důsledku působení přírodních sil, pokud byl vyhlášen krizový stav podle krizového zákona1), nebo 3. stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona2), nebo

2.   situace vzniklá v souvislosti s výskytem alespoň jednoho z extrémních meteorologických jevů podle kritérií pro vydávání výstražných informací v Systému integrované výstražné služby, a to extrémně silný vítr, extrémně silná bouřka s přívalovými srážkami nebo extrémní srážky,

b)   obydlím nemovitá věc, jejíž součástí je alespoň jeden byt3),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ FORMOU ÚVĚRŮ NA OBNOVU OBYDLÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pro poskytnutí úvěru
§ 4 - Žadatel o úvěr
§ 5 - Žádost o úvěr
§ 6 - Výše úrokové sazby a výše úvěru
§ 7 - Podmínky čerpání úvěru
§ 8 - Splácení úvěru
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
§ 9  
§ 10 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
§ 11  
§ 12 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 13 - Přechodná ustanovení
§ 14 - Zrušovací ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU