312/2014 Sb.Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

Částka: 125 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 11. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
312

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014
o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)


        Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 410/2010 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5.:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   rozsah a způsob sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,

b)   postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku Česká republika, do vyšších dílčích konsolidačních celků státu a do dílčích konsolidačních celků státu (dále jen „konsolidační celek státu“),

c)   uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,

d)   uspořádání, označování a obsahové vymezení položek nákladů a výnosů a peněžních toků v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,

e)   uspořádání, označování a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,

f)    metody konsolidace a jejich použití při sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,

g)   způsob sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu a stanovení pravidel konsolidace,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost
§ 3 - Základní pojmy
§ 4 - Postup konsolidace
ČÁST DRUHÁ - KONSOLIDAČNÍ CELKY STÁTU
§ 5 - Dílčí konsolidační celky státu
§ 6 - Vyšší dílčí konsolidační celky státu
§ 7 - Konsolidační celek Česká republika
§ 8  
§ 9 - Podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu
§ 10 - Podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinností
ČÁST TŘETÍ - PRAVIDLA KONSOLIDACE
HLAVA I - SESTAVOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ A DALŠÍCH ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ PRO ÚČELY KONSOLIDACE
§ 11 - Informační povinnost spravující jednotky
§ 12 - Forma, způsob, rozsah a termíny sestavování a předávání některých konsolidačních účetních záznamů a dalších účetních záznamů pro účely konsolidace
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Způsob a termíny sestavování účetních výkazů za Českou republiku
HLAVA II - METODY KONSOLIDACE
§ 16  
§ 17 - Zjednodušená metoda plné konsolidace a metoda plné konsolidace
§ 18 - Metoda konsolidace ekvivalencí
§ 19 - Metoda poměrné konsolidace
HLAVA III - KONSOLIDAČNÍ OPERACE
§ 20 - Přetřídění vztahující se na konsolidovanou jednotku státu předávající Pomocný konsolidační přehled
§ 21 - Vyloučení vzájemných vztahů
§ 22 - Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků
§ 23 - Výkaz peněžních toků
ČÁST ČTVRTÁ - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POLOŽEK ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ K SESTAVOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU
§ 24  
HLAVA II - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK SOUHRNNÉHO VÝKAZU MAJETKU A ZÁVAZKŮ STÁTU
§ 25 - Dlouhodobý nehmotný majetek
§ 26 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
§ 27 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku
§ 28 - Konsolidační rozdíl
§ 29 - Dlouhodobý hmotný majetek
§ 30 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
§ 31 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
§ 32 - Dlouhodobý finanční majetek
§ 33 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku
§ 34 - Cenné papíry a podíly v ekvivalenci
§ 35 - Dlouhodobé pohledávky
§ 36 - Zásoby
§ 37 - Opravné položky k zásobám
§ 38 - Krátkodobé pohledávky
§ 39 - Opravné položky k pohledávkám
§ 40 - Krátkodobý finanční majetek
§ 41 - Vlastní kapitál
§ 42 - Fondy
§ 43 - Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období
§ 44 - Výsledek hospodaření minulých let
§ 45 - Konsolidační rezervní fond
§ 46 - Rozdíly z konsolidace
§ 47 - Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
§ 48 - Menšinový vlastní kapitál
§ 49 - Rezervy
§ 50 - Dlouhodobé závazky
§ 51 - Krátkodobé závazky
HLAVA III - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK SOUHRNNÉHO VÝKAZU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ STÁTU
Díl 1 - Náklady
§ 52 - Náklady z činnosti
§ 53 - Finanční náklady
§ 54 - Náklady na transfery
§ 55 - Náklady ze sdílených daní a poplatků
Díl 2 - Výnosy
§ 56 - Výnosy z činnosti
§ 57 - Finanční výnosy
§ 58 - Výnosy z daní a poplatků
§ 59 - Výnosy z transferů
§ 60 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Díl 3 - Výsledek hospodaření
§ 61  
HLAVA IV - OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ČÁSTÍ PŘÍLOHY
§ 62 - Obsahové vymezení některých podrozvahových položek
§ 63 - Příloha – Vysvětlení významných částek
§ 64  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 65  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 66  
Příloha č. 1 - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Příloha č. 2 - Souhrnný výkaz majetku a závazků státu
Příloha č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu
Příloha č. 4 - Výkaz peněžních toků
Příloha č. 5 - Příloha KNIHA PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ
Zavřít
MENU