307/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Částka: 124 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
307

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů


        Vláda nařizuje podle § 3a odst. 14 písm. i), § 3aa odst. 5 písm. f), § 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Další údaje evidované u dílu půdního bloku v evidenci půdy

        U dílu půdního bloku se v evidenci půdy evidují další údaje o

a)   zařazení do ochranného pásma vodního zdroje podle vodního zákona,

b)   zařazení do zvláště chráněného území podle zákona o ochraně přírody a krajiny,

c)   existenci odvodňovacího systému,

d)   zařazení do katastrálního území podle zákona o katastru nemovitostí,

e)   zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000 podle nařízení vlády k provádění opatření Programu rozvoje venkova České republiky1),

f)    zařazení do zranitelné oblasti nebo do jiných omezení podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o akčním programu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Další údaje evidované u dílu půdního bloku v evidenci půdy
§ 2 - Další údaje evidované u ekologicky významného prvku
§ 3 - Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy
§ 4 - Druhy objektů v evidenci objektů
§ 5 - Druhy ekologicky významných prvků v evidenci ekologicky významných prvků
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU