291/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 118 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2014 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 8. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 349/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
291

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů


        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb., vyhlášky č. 442/2011 Sb. a vyhlášky č. 436/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. r) se slova „v m3“ nahrazují slovy „určený v m3 nebo v kWh“.

        2.  § 5 zní:

㤠5

        (1)  Žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu je podávána subjektem zúčtování nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00 hodin před uskutečněním přepravy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu a v případě kladného vyhodnocení odešle návrh smlouvy o přepravě plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5 pracovních dnů do 16:00 hodin od podání žádosti. Žadatel o uzavření smlouvy přijme návrh smlouvy o přepravě plynu tak, aby smlouva o přepravě plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00 hodin před uskutečněním přepravy.

        (2)  Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity. Přepravní kapacitu lze rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU