283/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Částka: 115 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 1. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
283

VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., k provedení § 9 odst. 2, § 15 odst. 1, § 19 písm. g), § 64 odst. 2, § 66 odst. 6, § 69a odst. 4 a § 70 odst. 1 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se za slova „V případě“ vkládá slovo „doručeného“ a slova „jeho bezodkladné zaevidování“ se nahrazují slovy „bezodkladné provedení úkonů stanovených touto vyhláškou v souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů“.

        2.  V § 2 odst. 2 se za slova „nosičích dat“ vkládají slova „zveřejněných podle odstavce  3 písm. g)“.

        3.  V § 2 odst. 3 písmeno i) zní:

„i)   důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3.“.

        4.  § 3 a 4 včetně poznámek pod čarou č. 20 až 23 znějí:


㤠3

        (1)  Veřejnoprávní původce zaznamená datum doručení dokumentu. V případě dokumentu v digitální podobě s výjimkou dokumentu v digitální podobě doručeného na přenosném technickém nosiči dat veřejnoprávní původce zaznamená rovněž čas doručení dokumentu s přesností na sekundy.

        (2)  Veřejnoprávní původce bezodkladně opatří doručený dokument v analogové podobě, popřípadě jeho obálku otiskem podacího razítka, popřípadě technologickým prostředkem obdobného určení jako podací razítko.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU