257/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. listopadu 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. října 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
257

ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, a další související zákony



        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů


Čl. I

        Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, se mění takto:

        1.  V § 7 odstavce  5 až 7 znějí:

        „(5)  Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 je příjmem státního rozpočtu, a není-li stanoveno jinak, je účelově vázán na dodatečné financování činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví.

        (6)  Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán nejvýše do částky 12 miliard Kč ročně nebo do částky vyšší, která se rovná 100 % z výnosu z dražeb povolenek pro provozovatele letadel a množství podle čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES z výnosu z dražeb povolenek pro provozovatele zařízení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU