247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. listopadu 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. září 2014 Nabývá účinnosti: 1. září 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs114/2014 Sb.

247

ZÁKON
ze dne 23. září 2014
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.


§ 2

Služba péče o dítě v dětské skupině

        Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Služba péče o dítě v dětské skupině
HLAVA II - POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ
§ 3 - Poskytovatel
§ 4 - Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině
§ 5 - Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
§ 6 - Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině
§ 7 - Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině
§ 8 - Stravování
§ 9 - Postup při onemocnění dítěte
§ 10 - Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče
§ 11 - Evidence dětí v dětské skupině
§ 12 - Pojištění odpovědnosti za škodu
§ 13 - Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
HLAVA III - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROSTORY A PROVOZ
Díl 1 - Technické požadavky na stavby
§ 14  
Díl 2 - Hygienické požadavky na prostory a provoz
§ 15  
HLAVA IV - VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
HLAVA V - KONTROLA
§ 21  
HLAVA VI - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 22 - Přestupky
§ 23 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 24 - Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 25 - Přechodné ustanovení
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o inspekci práce
§ 27  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 28  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
§ 29  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 30  
§ 31 - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 32  
Zavřít
MENU