240/2014 Sb.Nařízení vlády o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Částka: 103 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. listopadu 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. října 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
240

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2014
o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném
a o postupu při uplatnění slevy na mýtném        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje výši časového poplatku, výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací.


§ 2

Výše časového poplatku

        Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění činí

a)   na kalendářní rok1 500 Kč,

b)   na 1 měsíc440 Kč,

c)   na 10 dnů310 Kč.


§ 3

Výše sazeb mýtného za užívání dálnic
a rychlostních silnic

        (1) Sazby mýtného se člení podle

a)   emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla

1.   do třídy EURO II,

2.   třídy EURO III a IV,

3.   třídy EURO V,

4.   třídy EURO VI, EEV a vyšší,

b)   počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se

1.   dvěma nápravami,

2.   třemi nápravami,

3.   čtyřmi nebo více nápravami.

        (2)  Členění sazeb mýtného podle odstavce  1 písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34).

        (3) Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34), které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výše časového poplatku
§ 3 - Výše sazeb mýtného za užívání dálnic a rychlostních silnic
§ 4 - Výše sazeb mýtného za užívání silnic I. třídy
§ 5 - Sleva na mýtném
§ 6 - Postup při uplatnění slevy na mýtném
§ 7 - Přechodné ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU