199/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. září 2014 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. září 2014 Nabývá účinnosti: 1. října 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
199

VYHLÁŠKA
ze dne 19. září 2014,
kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška)        Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec  3 zní:

        „(3) Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit podle cenové mapy stavebních pozemků.“.

        2.  V § 3 úvodní části ustanovení se slova „evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného“ nahrazují slovy „na území obce“.

        3.  § 4 zní:

㤠4

        (1)  Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, kromě pozemku uvedeného v odstavci  5, nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce

ZCU = ZC x I,

kde
ZCU základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2,
ZC základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2 určená podle § 3,
I index cenového porovnání zjištěný podle vzorce

I = ITxIOxIP,

    kde
IT index trhu, který se určí podle vzorce

          kde
1 konstanta,
Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce,
i pořadové číslo znaku indexu trhu,
IO index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU