195/2014 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. září 2014 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 4. září 2014 Nabývá účinnosti: 12. září 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 195/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

VYHLÁŠKA
ze dne 4. září 2014
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství


        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 19a energetického zákona:


§ 1

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny,

b)   regulačním obdobím vymezené období šesti po sobě následujících regulovaných roků,

c)   regionální distribuční soustavou plynárenská distribuční soustava, k níž je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků,

d)   lokální distribuční soustavou plynárenská distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků.


Způsob regulace a postup tvorby
cen v plynárenství

§ 2

        (1)  Úřad reguluje ceny za přepravu plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Úřad reguluje ceny za distribuci plynu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

        (3)  Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci plynu až do výše cen za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při stanovení cen za distribuci plynu provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Ceny stanovené tímto postupem používá provozovatel lokální distribuční soustavy do konce regulačního období, ve kterém byly stanoveny.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v plynárenství
§ 7 - Postup stanovení cen při vzniku držitele licence nebo při přeměně držitele licence a postup při úplatném nabytí nebo nájmu plynárenského zařízení
§ 8  
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Postup stanovení cen za přepravu plynu
Příloha č. 2 - Postup stanovení cen za distribuci plynu
Příloha č. 3 - Stanovení korekčních faktorů
Příloha č. 4 - Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení
Příloha č. 5 - Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v plynárenství
Příloha č. 6 - Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství
Zavřít
MENU