187/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
187

ZÁKON
ze dne 31. července 2014,
kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě


Čl. I

        Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 a 2 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:


㤠1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   vymezení vodních cest a jejich správu,

b)   podmínky provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách,

c)   pravidla plavebního provozu,

d)   podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

e)   působnost a pravomoc správních orgánů v oblasti plavby.


§ 2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vodního zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU