179/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. srpna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
179

ZÁKON
ze dne 23. července 2014,
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zemědělství


Čl. I

        Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písm. e) bodě 1 se za slovo „potravinami“ vkládají slova „a přímých podpor“.

        2.  V § 2 písm. e) bod 2 zní:

„2.   Programu rozvoje venkova a Operačního programu rybářství,“.

        3.  V § 2 písm. f) se slova „strukturálních fondů Evropské unie“ nahrazují slovy „programů spolufinancovaných Evropskou unií“.

        4.  V § 2 se dosavadní odstavec označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) je odpovědné za provádění společné zemědělské politiky Evropské unie podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Za tímto účelem je ministerstvem zřízen zemědělský poradenský systém a řídící a kontrolní systémy. Řídící a kontrolní systémy zahrnují zejména

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU