178/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. srpna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2014 Nabývá účinnosti: 13. září 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
178

ZÁKON
ze dne 23. července 2014,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 405/2012 Sb., písmena a) a b) znějí:

„a)   ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 16 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku7),

b)   ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku7) nebo stavby.“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU