163/2014 Sb.Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. srpna 2014 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 30. července 2014 Nabývá účinnosti: 7. srpna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
163

VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2014
o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry


        Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 7, § 8c odst. 3, § 10a odst. 3, § 11a odst. 6, § 11b odst. 7, § 12a odst. 4, § 12d odst. 6, § 12m odst. 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15 odst. 2, § 22 odst. 2, § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., podle § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3, § 7ad odst. 3, § 7b odst. 10, § 8aa odst. 6, § 8aj odst. 6, § 8b odst. 1, § 11 odst. 2, § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení § 9aa odst. 6, § 9aj odst. 6, § 12f písm. a), b) a d), § 12g odst. 3, § 12i odst. 3, § 16 odst. 5, § 16a odst. 10, § 16b odst. 2 a § 32 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a)   požadavky na řídicí a kontrolní systém,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Osobní působnost
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM
HLAVA I - POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K § 8b odst.  7, § 8c odst.  3 a § 10a odst.  3 zákona o bankách, § 7a odst.  7, § 7ab odst.  3 a § 7ad odst.  3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 12f písm.  a), b) a d) a § 32 odst.  8 písm.  a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu]
Díl 1 - Předpoklady řádné správy a řízení
§ 8 - Základní požadavky na výkon činnosti
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Orgány a výbory
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Organizace výkonu činnosti
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Informace a komunikace
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Díl 2 - Systém řízení rizik
§ 27 - Základní požadavky na systém řízení rizik
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Podrobnější požadavky na řízení vybraných rizik
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Díl 3 - Systém vnitřní kontroly
§ 46 - Základní požadavky na systém vnitřní kontroly
§ 47  
§ 48 - Podrobnější požadavky na vybrané vnitřní kontrolní funkce, mechanismy a postupy
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému
HLAVA II - ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ŘÍDICÍHO A KONTROLNÍHO SYSTÉMU AUDITOREM (K § 22 odst.  2 zákona o bankách a § 8b odst.  1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)
§ 52  
§ 53  
ČÁST TŘETÍ - PRAVIDLA PRO KRYTÍ RIZIK
HLAVA I - PRAVIDLA PRO VÝPOČET KAPITÁLOVÉHO POMĚRU POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU (K § 12a odst.  4 zákona o bankách)
§ 54 - Kapitálový poměr pobočky banky z jiného než členského státu
§ 55 - Stanovení kapitálu pobočky banky z jiného než členského státu
§ 56 - Položky kapitálu pobočky banky z jiného než členského státu
§ 57 - Celkový objem rizikové expozice a kapitálové požadavky pobočky banky z jiného než členského státu
§ 58 - Žádost pobočky banky z jiného než členského státu o souhlas s používáním interního přístupu nebo se změnou interního přístupu
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
HLAVA II - KAPITÁLOVÉ REZERVY (K § 12d odst.  6 a § 12m odst.  6 zákona o bankách, § 8aa odst.  6 a § 8aj odst.  6 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9aa odst.  6 a § 9aj odst.  6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)
§ 63 - Proticyklická kapitálová rezerva
§ 64 - Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika
§ 65 - Bezpečnostní kapitálová rezerva
§ 66 - Kapitálová rezerva pro systémově významnou instituci
§ 67 - Kombinovaná kapitálová rezerva a omezení s ní související
§ 68  
§ 69  
§ 70 - Náležitosti plánu na obnovení kapitálu
ČÁST ČTVRTÁ - PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK
HLAVA I - PRAVIDLA PRO KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI MIMO FINANČNÍ SEKTOR, VELKÉ EXPOZICE A PŘEVOD RIZIK POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU (K § 13 odst.  2, § 14 odst.  3 a § 15 odst.  2 zákona o bankách)
§ 71 - Kvalifikované účasti mimo finanční sektor pobočky banky z jiného než členského státu
§ 72 - Velké expozice pobočky banky z jiného než členského státu
§ 73  
§ 74  
HLAVA II - PRAVIDLA PRO NABÝVÁNÍ NĚKTERÝCH DRUHŮ AKTIV (K § 14 odst.  3 a § 15 odst.  2 zákona o bankách a § 11 odst.  2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)
§ 75  
§ 76  
HLAVA III - PRAVIDLA PRO FINANCOVÁNÍ NABYTÍ NĚKTERÝCH DRUHŮ AKTIV (K § 14 odst.  3 a § 15 odst.  2 zákona o bankách a § 11 odst.  2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)
§ 77  
§ 78  
HLAVA IV - PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ AKTIV (K § 14 odst.  3 a § 15 odst.  2 zákona o bankách a § 11 odst.  2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech)
§ 79 - Předmět kategorizace
§ 80 - Základní kategorie
§ 81 - Pohledávky bez selhání dlužníka
§ 82 - Pohledávky se selháním dlužníka
§ 83 - Zařazování do kategorií a podkategorií
§ 84 - Individuální a portfoliový přístup
§ 85 - Úpravy ocenění
§ 86 - Metody pro stanovení výše ztráty ze znehodnocení
§ 87 - Diskontování očekávaných budoucích peněžních toků
§ 88 - Koeficienty
§ 89 - Statistické modely
§ 90 - Rezervy k podrozvahovým položkám
§ 91 - Pravidla pro posuzování aktiv pobočky banky z jiného než členského státu
HLAVA V - PRAVIDLA LIKVIDITY POBOČKY BANKY Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU (K § 14 odst.  3 a § 15 odst.  2 zákona o bankách)
§ 92  
ČÁST PÁTÁ - UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ (K § 11a odst.  6 a § 11b odst.  7 zákona o bankách, § 7b odst.  10 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 16a odst.  10 a § 16b odst.  2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu) Obsah údajů určených k uveřejnění
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96 - Periodicita a lhůty uveřejňování údajů
§ 97  
§ 98  
§ 99 - Způsob a struktura uveřejňování údajů
§ 100  
§ 101  
§ 102 - Obsah údajů ověřovaných auditorem
§ 103  
ČÁST ŠESTÁ - NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE (K § 24 odst.  1 a 2 zákona o bankách, § 27 odst.  1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 16 odst.  5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)
§ 104 - Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu
§ 105 - Informace o transakcích uvnitř skupiny
§ 106 - Informace o strukturálních změnách
§ 107 - Informace o outsourcingu
§ 108 - Informace o přístupech pro výpočet kapitálových požadavků
§ 109 - Informace o malém obchodním portfoliu
§ 110 - Informace o riziku nesplnění dluhu
§ 111 - Informace o změně účetního období
§ 112 - Informace o měnových pozicích
§ 113 - Informace o odměňování
§ 114 - Informace o změně osoby ve vedení klíčové funkce
§ 115 - Informace o operacích s vybranými rizikovými protistranami nebo zeměpisnými oblastmi
§ 116 - Informace o možném významném ohrožení reputace
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120 - Účinnost
Příloha č. 1 - Podrobnější vymezení některých požadavků na odměňování
Příloha č. 2 - Podrobnější vymezení některých požadavků na činnosti a výbory kontrolního orgánu
Příloha č. 3 - Podrobnější vymezení některých požadavků na řízení úvěrového rizika
Příloha č. 4 - Podrobnější vymezení některých požadavků na řízení tržního rizika
Příloha č. 5 - Podrobnější vymezení některých požadavků na řízení rizika likvidity
Příloha č. 6 - Podrobnější vymezení některých požadavků na řízení operačního rizika
Příloha č. 7 - Podrobnější vymezení některých požadavků na řízení rizika outsourcingu
Příloha č. 8 - Podrobnější vymezení některých požadavků na vnitřní audit
Příloha č. 9 - Podrobnější vymezení požadavků na zprávu o ověření řídicího a kontrolního systému auditorem
Příloha č. 10 - Obsah údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci
Příloha č. 11 - Obsah údajů o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systému
Příloha č. 12 - Obsah údajů o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
Příloha č. 13 - Obsah údajů uveřejňovaných pobočkou banky z jiného než členského státu
Příloha č. 14 - Obsah údajů ověřovaných auditorem
Zavřít
MENU